ساختار سازمانی

آیدین آرنگ

مدیر‌عامل و عضو هیئت مدیره

مجید کاظمی گل‌ختمی

رئیس هیئت مدیره

محمدمهدی تقی‌پور انوری

نایب رئیس هیئت مدیره

علیرضا محمودی

عضو هيئت‌مديره

محمد‌حسین زارعی

عضو هیئت مدیره