ساختار سازمانی

آیدین آرنگ

سرپرست و عضو هیئت مدیره

مجید کاظمی گل‌ختمی

رئیس هیئت مدیره

علیرضا محمودی

عضو هيئت‌مديره

محمد‌حسین زارعی

عضو هیئت مدیره