ساختار سازمانی

سیامک چگینی

مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره

سید‌محمد‌حسین محمودی

رئیس هيئت‌مديره

گوهر مرادلو آزاد

عضو هيئت‌مديره

علی بختیار

عضو هيئت‌مديره

محمدرضا کارگر

عضو هيئت‌مديره