مدیران یاس

سیامک چگینی

مدیر عامل

سید‌محمد‌حسین محمودی

رئیس هيئت‌مديره

گوهر مرادلو آزاد

عضو هيئت‌مديره

علیرضا مصداقی

عضو هيئت‌مديره

محمدرضا کارگر

عضو هيئت‌مديره