ساختار سازمانی

محمد مهدی تقی پور انوری

مدیر‌عامل و نایب رئیس هیئت مدیره

مجید کاظمی گل‌ختمی

رئیس هیئت مدیره

گوهر مرادلو آزاد

عضو هيئت‌مديره

محمدرضا کارگر

عضو هيئت‌مديره

محمد‌حسین زارعی

عضو هیئت مدیره