دانشگاه‌های همکار یاس

دانشگاه صنعتی شریف

www.sharif.ir

دانشگاه علامه طباطبایی

www.atu.ac.ir