پیوستن به خانواده بزرگ یاس ارغوانی

در شرکت مهندسی سیستم یاس ارغوانی اهتمام ویژه‌ای به ارزیابی عملکرد کارکنان و توسعه‌ی آن‌ها وجود دارد. انجام برنامه‌هایی نظیر «دوره‌ی پرورش مدیران آینده‌ی یاس» ازجمله مواردی است که علاوه بر ارزیابی کارکنان سعی در توسعه‌ی دانش و مهارت‌های متعدد علی‌الخصوص مهارت‌های مدیریتی داشته است. استفاده از آزمون‌های متعدد بین‌المللی در بدو ورود کارکنان به همراه مصاحبه‌های تخصصی مبتنی بر شایستگی در جهت ارزیابی و استخدام متقاضیان ازجمله موارد در کانون ارزیابی یاس محسوب می شود.

a picture

فرآیند جذب شرکت یاس
a picture