چرا یاس؟!

در شرکت مهندسی سیستم یاس ارغوانی، بهبود مستمر نیروی انسانی یک اصل است. ارائه‌ی محیط کاری سالم، پویا، خلاقانه و توجه به آموزش‌های به‌روز از جمله برنامه‌های شرکت مهندسی سیستم یاس ارغوانی در جهت رسیدن به اصل فوق است. ما در شرکت مهندسی سیستم یاس ارغوانی به این موضوع معتقدیم که دستاوردهای 23 ساله‌ی این شرکت حاصل تلاش‌های مداوم خانواده‌ی بزرگ یاس ارغوانی بوده است.

a picture

راهکارهای توسعه ی سرمایه انسانی شرکت یاس

در شرکت مهندسی سیستم یاس ارغوانی، نیروی انسانی مهمترین سرمایه است. در راستای توسعه‌ی سرمایه‌های انسانی برنامه‌های متنوعی تعریف شده است. بهره مندی شرکت مهندسی سیستم یاس ارغوانی از مرکز آموزش بهسازان ملت، فضا را برای آموزش‌های به روز و کاربردی صنایع فناوری اطلاعات و پرداخت فراهم ساخته است. مواجهه با مسائل با رویکردهای خلاقانه یکی دیگر از ویژگی‌های محیط کاری شرکت مهندسی سیستم یاس ارغوانی است. بهره مندی سازمان از گروه‌های حل مسئله، تیم‌های کاری خلاق محور و همچنین بهره مندی از فناوری‌های جدید نظیر بازی سازمانی حاکی از وجود فضایی خلاقانه در شرکت مهندسی سیستم یاس ارغوانی است. از سوی دیگرتوجه به سلامت جسم و روان سرمایه‌های انسانی، ارائه‌ی پاداش‌های شغلی به صورت پاداش‌های متناسب با عملکرد، صندوق‌های پس انداز وام، ارائه‌ی انواع برنامه‌های پایش سلامتی کارکنان و بیمه‌های متنوع درمانی از جمله راهکارهای سازمانی در جهت جبران خدمات کارکنان و توسعه‌ی روزافزون منابع انسانی است.

a picture